Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid/Algemeen
1.1 ​Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten, offertes betreffende voertuigen dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot reparatie en onderhoud aan voertuigen.

1.2 ​Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

1.3​ Wijzigingen in deze voorwaarden zullen pas van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Garage van Deursen en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.4​ Werknemers en vertegenwoordigers van verkoper zijn slechts gerechtigd overeenkomsten te sluiten tegen afwijkende voorwaarden, indien zij daartoe een door de directeur ondertekende volmacht kunnen tonen.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1​ Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, reparatieduur, modellen en uitvoeringen zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2.2​ Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons wordt geaccepteerd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2.3​ Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten gelden slechts, indien en zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4​ De door verkoper in prijscouranten en/of aanbiedingen opgegeven maten, gewichten, kwaliteiten alsmede de daarin opgenomen afbeeldingen en tekeningen zijn naar beste kunnen opgesteld, doch kunnen niet gezien worden als enige garantie en verkoper kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.

2.5​ Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

2.6​ Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.7​ Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk den wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 3 Betalingen / prijzen
3.1​ Bij een eventuele prijsverlaging, die wordt doorgevoerd nadat de tenaamstelling van de auto is aangevangen, dus aanvraag kenteken deel 1, heeft koper geen recht op teruggave door verkoper van de B.P.M., voortvloeiende uit deze prijsverlaging.

3.2 ​Indien na de datum van de aanbieding, dan wel na de datum van de orderbevestiging, een of meer kostprijsverhogende factoren zoals, maar niet beperkt tot, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, in – of uitvoerrechten, of andere belastingen, transportkosten, (fabrieksprijzen van leveranciers alsmede wijzigingen in valutaverhoudingen, een verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

3.3​ Het koersrisico ingeval van factureringen in vreemde valuta is voor koper.

3.4​ Indien koper meent dat een factuur van verkoper niet conform de koopovereenkomst is opgemaakt, is hem niet toegestaan om die reden de factuur niet te betalen. Bij een dergelijke vermeende onjuistheid van een factuur heeft de koper de plicht het als juist bevonden deel van de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te betalen.

3.5​ Ingeval de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd. b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf  of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een  der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing  of ingebrekestelling nodig is in zijn  geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten schaden en interesten.

3.6​ Alle overeengekomen betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7​ Bovenstaande regeling geldt evenzeer indien er sprake is van deelleveranties, waarbij tussentijds een factuur wordt toegezonden.

3.8​ Bij betaling later dan de termijn gesteld in lid 6 van dit artikel zal Garage van Deursen een rente in rekening brengen over het uitstaande bedrag van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand gelijk wordt gesteld aan een maand.

3.9​ Alle kosten waaronder gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten welke ontstaan ter incassering van een openstaande factuur zonder ingebrekestelling verschuldigd te zijn na het verstrijken van de betalingstermijn zullen direct voor rekening komen van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,-.

3.10 ​Tenzij anders overeengekomen dient betaling, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank-/girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

3.11​ Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de gestelde termijn, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van de factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geld als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

Artikel 4 Opschorting/Eigendomsvoorbehoud
4.1​ Indien geen betaling binnen de termijn genoemd in het voorgaande artikel is ontvangen is Garage van Deursen gerechtigd zijn verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige opdracht op te schorten tot dat opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen, een en ander overeenkomstig de regeling krachtens het burgerlijk wetboek betreffende opschortingsrechten.

4.2​ Alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Garage van Deursen en opdrachtgever worden geacht overeenkomsten te zijn waarbij de overdracht van de zaak plaatsvindt onder opschortende voorwaarden dat opdrachtgever aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst heeft voldaan.

4.3​ Overeenkomstig het vorige lid is het Garage van Deursen te allen tijde toegestaan de geleverde zaken van opdrachtgever op te eisen indien deze in gebreke is met betaling, met behoud van alle overige rechten.

4.4​ Opdrachtgever is verplicht Garage van Deursen in de gelegenheid te stellen zijn recht voortvloeiende uit dit artikel uit te oefenen, indien dit vooraf aan opdrachtgever is aangekondigd.

Artikel 5 Levering/levertermijnen
5.1​ Levering geschiedt te onzer keuze:
a. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan ons adres;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper.
5.2​ Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het gekochte af te halen.

5.3 Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.

5.4​ Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd staangeld in rekening te brengen conform het bij ons gestelde stallingtarief. Het risico van beschadigen en/of tenietgaan is voor de koper.

5.5 ​Overschrijding van de levertermijn, hoe dan ook ontstaan, geeft koper geen recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, de ontvangst van de producten te weigeren en/of betaling achterwege te laten.

5.6 ​De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakkingen terstond bij afleveringen, doch in elk geval binnen 2 werkdagen op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5.7​ Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

5.8 ​Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Verwijderingsbijdrage
6.1 De koper van de nieuwe auto dient naast de overeengekomen aankoopprijs tevens een verwijderingsbijdrage van € 45,00 te betalen inclusief b.t.w. Deze verwijderingsbijdrage is geregeld in de wet milieubeheer en is algemeen verbindend verklaard door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De verplichting tot afdracht van de verwijderingsbijdrage ontstaat bij de eerste tenaamstelling van een kenteken van een auto met vier wielen of meer, waarvan het lediggewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500kg.
Wettelijk is geregeld dat een kenteken pas wordt verstrekt nadat de verwijderingsbijdrage is betaald.

Artikel 7 Inkoop
7.1 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop, wanneer de aanbieder:
– een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten.
– een (overheid) instelling die niet ondernemer is.
– een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht.
– een kleine ondernemer is, die van administratieve verplichtingen is ontheven op grond
​van artikel 25, lid 3 van de wet op de omzetbelastingen 1968.
– een andere wederverkoper is, die de margeregeling toepast.

7.2 Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door ons aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de toestand, waarin het voertuig zich bevindt.

7.3 Aan deze taxatie zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag ter taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.4 Op de dag van overdracht van de in te kopen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie.

7.5 Indien de overdracht van het in te kopen voertuig plaatsvindt, nadat de termijn in lid 3 genoemd verstreken is en/of indien het in te kopen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd, opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.

7.6 Het in te kopen voertuig (en) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte voertuig(en).

7.7 Indien koper bij verkoop van een nieuwe voertuig tegen inkoop van een voertuig het in te kopen voertuig blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt het in te kopen voertuig eerst eigendom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor het in te kopen voertuig voor de aanbieder/koper.

7.8 Het in te kopen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs, deel I, deel II, deel III en kopie deel III. Indien een of meerdere ontbreekt behouden wij ons recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, aanbieder/koper kosten in rekening te brengen. Bovendien dient aanbieder/koper de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.

7.9 In geval van inkoop dient de aanbieder, als genoemd in lid 1, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom  van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper de vorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vorderingen uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van ons wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen betreffend boete, rente en kosten.

8.2 Koper is voor volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden of aan derden in eigendom over te dragen.

8.3 In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

Artikel 9 Garantie
9.1 Door ons geleverde motorrijtuigen alsmede nieuwe onderdelen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven fabrieksgarantie conform de door ons afgegeven garantiekaart of zoals opgenomen in de handleiding.
Indien enige bepaling, op deze garantiekaart in de handleiding voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie, indien koper gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarop een beroep op de garantie wordt gedaan.

9.2 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 10 Reparaties
10.1 Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatieduur zijn indicatief en niet bindend. Wij zijn gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij reparaties van grotere omvang € 500,- van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

10.2 Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden van de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.

10.3 Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende auto niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4 Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever terzake enige vergoeding in rekening aan ons kan brengen.

10.5 Elke aanspraak vervalt indien derden, zonder onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage, herstel-en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

Artikel 11 Klachten
11.1 Klachten behoren binnen 5 werkdagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken betekent dit dat de koper de gebreken onmiddellijk bij aflevering dient te melden aan ons, bij gebreken waarvan koper wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

11.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper of derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond met het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, dient dit schriftelijk en aangetekend te gebeuren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper 15% van de catalogusprijs inclusief b.t.w. en b.p.m., exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen, daarbij 100% over de kosten die gemaakt zijn voor het aflevering klaar maken.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2 Koper is in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is.
14.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

14.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 15 Slotbepaling/Geschillen
15.1 Op alle geschillen voortvloeiende uit relaties met Garage van Deursen zal slechts Nederlands recht van toepassing zijn, waarbij partijen verklaren uitsluitend te kiezen voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, om kennis te nemen van het ontstane geschil.

15.2 In het geval een enkele voorwaarde niet van toepassing blijkt of door een rechter nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.